Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

adhara
4506 d76b 500
Reposted fromoll oll
adhara
4180 4fbb 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
adhara
8564 51e3
Reposted fromparkaboy parkaboy
0724 87c2 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viafabuleux fabuleux

June 04 2017

adhara
5510 8389
Rozumiem Cię piesku 
adhara
1492 ea6a 500
A traffic jam.
Reposted fromckisback ckisback viaoll oll

June 03 2017

adhara
8133 4979
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
adhara
0251 3286
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaoll oll
adhara
...
Reposted fromweightless weightless viaAyumi Ayumi
adhara
adhara
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viasatyra satyra

June 02 2017

adhara

May 28 2017

adhara
0573 8129
Reposted fromsosna sosna viajchigo jchigo
adhara
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viahormeza hormeza
adhara
9658 14f8 500
Reposted frommarkingatlightspeed markingatlightspeed viabiri biri
6346 79aa 500
Reposted fromviolette-endivien violette-endivien viajchigo jchigo
1815 b87a 500
Reposted fromruthieful ruthieful
adhara
0112 ffa7 500
Reposted fromHereName HereName viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl